Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, waarbij iemand beschermd moet worden tegen derden of zichzelf, kunnen er drie soorten maatregelen worden aangevraagd om iemand te beschermen. Er kan bewind, mentorschap of curatele worden aangevraagd, waarbij curatele de zwaarste maatregel is.

Bewind

Bewind is een maatregel die kan worden aangevraagd als iemand niet goed voor zijn of haar geldzaken en bezit kan zorgen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waardoor het noodzakelijk is dat de financiën door een derde worden geregeld. De oorzaak kan liggen in het hebben van een geestelijke of lichamelijke beperking, of het kan zijn dat er sprake is van problematische schulden. 

Om de financiën stabiel te houden en te krijgen en de schuldenproblematiek aan te pakken, kan er bewind worden aangevraagd. De bewindvoerder is verplicht om alle geldzaken te regelen, dit betekent dat de persoon zelf geen zeggenschap meer heeft over zijn of haar geld. 

Voor meer informatie kunt u ook rustig de pagina van de rechtspraak bekijken https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind

Budgetbeheer

Als budgetbeheer assisteren wij clienten bij het treffen van betalingsregelingen, het stabiel houden van de inkomsten en uitgaven en het eventueel aanvragen van kwijtscheldingen, toeslagen en helpen bij (inkomstenbelasting)aangiftes van de belastingdienst.

Het kan tevens een fijne tussenstap zijn tussen het beëindigen van het bewind en het weer volledig zelfstandig worden.

Budgetbeheer kan een oplossing bieden, wanneer iemand financiële problemen heeft en er zelf niet uitkomt, maar waarbij bewind een te zware maatregel is. Bij budgetbeheer behoudt iemand meer zeggenschap over zijn of haar financiën. De budgetbeheerder zorgt ervoor, dat de vaste lasten betaald worden, het restant bedrag wat overblijft wordt beheerd door de persoon zelf. Hierdoor is er meer financiële zelfstandigheid dan bij bewind. 

Mentorschap

Mentorschap is een maatregel, welke wordt aangevraagd als iemand niet zelf kan beslissen over persoonlijke niet-financiële zaken zoals zorg, begeleiding, opname, verpleging en behandeling. Een mentor kan hierin bijstaan en zorgen dat iemand de juiste zorg krijgt en is een overkoepelende factor tussen alle betrokken partijen.

Indien er ook hulp nodig is bij financiën, kan er ook een combinatie tussen bewind en mentorschap worden aangevraagd. Meer info: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Mentorschap

Curatele

Indien er sprake is van zwaarwegende problematiek, waardoor iemand beschermd moet worden tegen zichzelf of anderen kan er curatele worden uitgesproken. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij of zij zelf geen rechtshandelingen kan uitvoeren, zoals het hebben van gezag over een kind, trouwen of contracten afsluiten.

Eventuele aanvullende informatie kunt u vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Curatele

Voor curatele en mentorschap hebben wij momenteel een aanvraag lopen.

.